Over de gemeente

Identiteit

Edam-Volendam maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam. De indrukwekkende geschiedenis, de verhalen, de cultuur, de beelden, de diversiteit (eigen(w)aardigheid) op kleinschalig niveau en tegelijkertijd de gemeenschappelijkheid op een hoger niveau, bieden een prachtige schakering in kwaliteiten. Onze inwoners zijn betrokken en ondernemend. We helpen elkaar en weten van aanpakken. Daarin schuilt de gezamenlijke kracht. Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en partners bouwen we aan een gemeenschap en gemeente die bijdraagt aan ons welzijn en geluk.

Mensen zijn zichzelf. Van oudsher heeft men overleefd door onderlinge verbondenheid en hard werken. De inwoners van onze gemeente zijn makkelijk in het contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen hier voelen goed aan dat niemand gelijk is aan de ander, maar wel dat iedereen gelijkwaardig is. Dat levert soms pittige strijd op omdat ieders mening er toe doet. Het elkaar serieus nemen en de bereidheid om er samen uit te komen is groot. Zo leveren strijd en gezonde competitie ook nog eens de beste resultaten op. Strijd en competitie kunnen alleen functioneren als er sprake is van sportiviteit. Sportiviteit is misschien wel het kernwoord als het gaat om het in één woord samenvatten van de identiteit van onze gemeente en haar inwoners. Sportiviteit is een vanzelfsprekendheid. De basis voor alles. Sportief van laagste tot hoogste niveau. Maar ook sportief als in het respecteren en accepteren van elkaars mening. De basis voor het tot stand laten komen van al onze ambities.

Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente.

Kernwaarden

Verbinden

Verbinden is het sleutelwoord voor de komende jaren. Niet over elkaar, maar met elkaar. Waarbij de relatie zeker zo belangrijk is als de inhoud: dat maakt dat iets ook echt met en van elkaar wordt. Door bewust te zijn van onze omgeving en nog meer van buiten naar binnen te denken zal onderlinge saamhorigheid ontstaan. Dit vereist participatie, gastvrijheid en interactief werken. Hierbij zal er altijd een zoektocht moeten zijn naar de juiste balans tussen vriendelijkheid en doelmatigheid. Allesomvattend denken én samenwerken aan een beoogd resultaat moet hand-in-hand gaan en is het doel. Creëren en faciliteren. Dit vereist wel leiderschap.

Leiderschap

Leiderschap vullen we in door betrouwbaar te zijn voor de samenleving. We tonen daadkracht als lastige besluiten genomen moeten worden. We laten zien waar we voor staan en waarom we de dingen doen: soms lokaal, soms regionaal. We handelen integer en professioneel. We zijn eerlijk en open onder alle omstandigheden. We zijn er voor u en we doen het samen met u. Dat vereist wel dat we wendbaar zijn.

Wendbaar

Wendbaarheid stelt ons in staat om snel in te spelen om veranderende (maatschappelijke) omstandigheden. Maatwerk voor iedereen is de drijfveer. Met het oog op het heden anticiperen we op de toekomst. Daarbij gaat het steeds meer om de weg zelf omdat het resultaat steeds minder scherp te benoemen is. Er is steeds vaker sprake van een streep aan de horizon en niet meer van een stip. Met andere woorden; we zijn vasthoudend in ons doel, maar flexibel in onze middelen. Dit vereist wel vertrouwen.

Vertrouwen

Vertrouwen is misschien wel de belangrijkste kernwaarde. Ook hier gaat het om de relatie. Een relatie bouw je op door dat wat je deelt met elkaar, in openheid en transparantie. Ook wanneer het moeilijk is. We geven elkaar de ruimte om die verantwoordelijkheid in te vullen. Alleen zo groeit het onderlinge vertrouwen. We veroordelen niet. We nemen het afleggen van verantwoording serieus en zoeken altijd naar cohesie en synergie. We verbinden, tonen leiderschap en stellen ons wendbaar op. Dat geeft vertrouwen.

De missie: ondernemend en betrokken

Als het streven is dat we gaan werken aan de hand van onze zoals hierboven beschreven kernwaarden, dan komen de definities van onze twee missies, namelijk uitstralen dat we als gemeente en organisatie ‘ondernemend en betrokken’, zijn in een ander daglicht te staan.

Ondernemend

Er is een sterk lokaal belang. Wie wil, kan invloed hebben. We laten organisaties en/of inwoners waar mogelijk vooraf over beleid meedenken en we koppelen terug wat er met die input wel of niet gedaan is. We denken mee en staan open voor innovaties. We signaleren en handelen proactief. Waar nodig of gewenst faciliteren en begeleiden we initiatieven. Het gaat daarbij om het belang en het doel en niet zozeer om de regel op zich. Het perspectief van de burger staat centraal en we gaan uit van regie op het eigen bestaan. Maar samenwerken is en blijft mensenwerk. We willen maatwerk als de norm, waarbij gelijke gevallen gelijk worden behandeld.

Betrokken

We werken aan constructieve relaties. We streven altijd naar integriteit en eigenheid en samenwerking en gezamenlijkheid. Er is sprake van open communicatie. We vertellen het zoals het is. We brengen de boodschap zo helder mogelijk. We houden regie op wat er toe doet en laten de ruimte aan de gemeenschap. Totstandkoming gebeurt samen. Maatwerk, aantrekkelijkheid, saamhorigheid, gezondheid, duurzaamheid en faciliteren -en toestaan zijn voor ons thema’s die leidend zijn bij de afwegingen die maken van onze ambtelijke en bestuurlijke keuzes, zowel regionaal als lokaal.

Tot slot

De veelkleurigheid van onze nieuwe gemeente en gemeenschap komt tot uitdrukking in ons beeldmerk. Fris en open als het landschap, zakelijk, professioneel, maar ook warm en gastvrij. Het symboliseert onze eigenheid en betrokkenheid. De kleuren samengebracht in het schild; het symbool voor de bundeling van onze krachten voor een sterke gemeente.

Aan ons allemaal de taak om er samen invulling aan te geven. Van beeldmerk tot wereldmerk!